View Current Procurement Announcements

View Current Vacancies Announcements


 To auction used items in STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2017/193
 Aug 20 2017
  (8/30/2017 9:00:00 AM)
 To auction a used car in STO
އެސްޓީއޯގެ ކާރެއް ނީލަންކިއުން

  60-ADM/2017/194
 Aug 20 2017
  (9/30/2017 12:00:00 AM)
 Distributing share dividend of year 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރުން

  60-ADM/2017/156
 Jun 13 2017
  (12/31/2017 12:00:00 PM)
 HDH.Makunudhoo ga STO ge Mudha Distribute koh Vikkaane faraatheh hoadhun
ހދ. މަކުނުދޫގައި އެސްޓީއޯގެ މުދާ ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް ވިއްކާނެފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2017/71
 Mar 26 2017
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2017/68
 Mar 14 2017
 Auction of a car
ކާރެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2017/25
 Feb 1 2017
 Auction of Vehicles
ވެހިކަލްތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2017/24
 Feb 2 2017
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2017/12
 Jan 18 2017
 Changes to STO PLC's Board of Director's Chairman
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޗެއަރމަން ބަދަލުވުން

  60-ADM/2016/278
 Dec 7 2016
 Auction for used items in STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/281
 Dec 12 2016
 Looking for a 3 room apartment from Hulhumale'
ހުޅުމާލެއިން 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

  60-ADM/2016/266
 Nov 17 2016
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/249
 Oct 31 2016
 To transfer Maldives industrial fisheries company ltd , as a subsidiary of State trading organization plc.
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ ދަށަށް ގެނައުން

  60-ADM/2016/238
 Oct 12 2016
 Announcement Dividend 2015
ޑިވިޑެންޑް 2015

  2/2016/ADM-60
 Jun 14 2016
 Unclaimed items at STO Service Center
މަރާމާތު ކުރަން ގެނެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ނުވާތަކެތި

  60-ADM/2016/218
 Sep 4 2016
 Auction for used items in STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/222
 Sep 6 2016
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/209
 Aug 21 2016
 Auction of used items in STO Fuel and Lubricants
އެސްޓީއޯ ފިއުލް އެންޑް ލުބްރިކެންޓްސްގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/201
 Aug 10 2016
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/196
 Aug 3 2016
 Unclaimed items at STO Service Center
މަރާމާތު ކުރަން ގެނެސް އަނބުރާ ނުގެންދާ ތަކެތި

  60-ADM/2016/188
 Jul 20 2016
 Auction of 02 used engines and used items in STO Departments
ބޭނުން ކޮށްފައިވާ 2 އިންޖީނާއި އަދި އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/137
 May 18 2016
 Auction for used items in STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/118
 Apr 28 2016
 Changes to STO PLC Director's Board
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލު އައުން

  60-ADM/2016/89
 Mar 30 2016
 Unclaimed items at STO Service Center
2015 ޖުލައި އިން ފެށިގެން 2015 ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް މަރާމާތު ކުރަން ގެނެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ނުވާ ތަކެތި

  60-ADM/2016/99
 Apr 14 2016
 Looking for a storage space to store Home Improvement items
އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ގުދަނެއް ހޯދުން

  60-ADM/2016/107
 Apr 19 2016
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/105
 Apr 19 2016
 Auction for used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ޓިނު އަދި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/93
 Apr 6 2016
 Looking for a storage space to store supermart items
ސުޕަރމާޓް މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ގުދަނެއް ހޯދުން

  60-ADM/2016/86
 Mar 29 2016
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/83
 Mar 23 2016
 Auction of used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނަގާފައި ހުރި ބައުޓިނު އަދި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/66
 Mar 9 2016
  Radisson Hotel – Hulhumale’ / Maldives - INVITATION TO SUBMIT PROPOSALS
ރެޑިޝަން ހޮޓެލް - ހުޅުމާލެ - ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  60-ADM/2016/53
 Feb 25 2016
 Radisson Hotel – Hulhumale’ / Maldives - INVITATION TO SUBMIT PROPOSALS
ރެޑިޝަން ހޮޓެލް - ހުޅުމާލެ - ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  60-ADM/2016/47
 Feb 18 2016
 Auction for used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/50
 Feb 24 2016
 Auction for used items in STO Departments
އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައިހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60‐ADM/2016/38
 Feb 14 2016
 Auction for used items in STO Hulhumale' Shop
އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2016/29
 Jan 27 2016
 Auction of used items in STO Departments
ކުންފުނީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

  60‐ADM/2016/21
 Jan 14 2016
 Auction for Generator in Funadhoo
ފުނަދޫގައި ހރި ބާ ޖަނަރޭޓަރެއް ނީލަންކިޔުން

  60‐ADM/2016/20
 Jan 14 2016
 Auction for used items in STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/382
 Dec 10 2015
 Leasing out block number G-03 from STO S. Hulhumeedhoo Building
އެސް.ޓީ.އޯ ހުޅުމީދޫ ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ

  60-ADM/2015/348
 Nov 7 2015
 Auction of used items in STO outlets
Auction ofs used items in STO outlet

  60‐ADM/2015/357
 Nov 19 2015
 Leasing out block number G-03 from STO Hulhumeedhoo Building
އެސް.ޓީ.އޯ. ހުޅުމީދޫ ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ

  60-ADM/2015/335
 Oct 19 2015
 Auction of used items in STO Departments
Auction of used items in STO Departments

  60‐ADM/2015/328
 Oct 15 2015
 Auction for used items in STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/314
 Sep 30 2015
 Unclaimed items at STO Service Center
އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް މަރާމާތު ކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ނުވާ ތަކެތި

  60-ADM/2015/303
 Sep 8 2015
 Auction of used items in STO Supermat
އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާރޓުން ނިގިފައިހުރި ބައު މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/301
 Sep 8 2015
 Auction for used items in STO Hulhumale Shop
އެސްޓީއޯގެ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިގަ ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ

  60-ADM/2015/286
 Sep 8 2015
 Auction for used items in STO Departments
އެސްޓީއޯގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/285
 Sep 8 2015
 Auction of used items in STO Villimale Shop
އެސްޓީއޯގެ ވިލިމާލެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/271
 Sep 8 2015
 Auction of used vehicles in STO Vehicle Garage
އެސްޓީއޯގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ބައު ވެހިކަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/267
 Sep 8 2015
 Auction of used refrigerators in STO Home Improvements
އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމެންޓްގައި ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ ރެފްރިޖަރޭޓަރ ތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/255
 Sep 8 2015
 Leasing of an office area from B. Eydhafushi Complex
އެސްޓީއޯ ބ. އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ

  60-ADM/2015/242
 Sep 8 2015
 Auction for used items from STO departments
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައިވާ ބައުސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/240
 Sep 7 2015
 Auction for petrol Sludge in Funadhoo
އެސްޓީއޯ ފުނަދޫގައި ހުރި ޕެޓްރޯލް ސްލަޖް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

  60-ADM/2015/239
 Sep 7 2015