Directorship Notice  Apr 2 2017
ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
  View Announcement
 Dividend Proposed for 2016  Apr 19 2017
އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ކުންފުނީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބަހަން ހުށަހަޅާ ޑިވިޑެންޑް
  View Announcement
 Last share registration date for AGM 2016  Apr 12 2017
އޭޖީއެމް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް
  View Announcement
 Publishing Minutes 2015  Apr 12 2017
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015 ގެ ޔައުމިއްޔާ
  View Announcement
 AGM Minutes 2015  Apr 13 2017
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015 ގެ ޔައުމިއްޔާ
  View Document
 Annual Report 2016 new  Apr 30 2017
އެނުއަލް ރިޕޯޓް 2016
  View Document
 Quarterly Report First Quarter 2017 new  Apr 30 2017
ކުއަރޓާރލީ ރިޕޯޓް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާރ
  View Document
 Directorship Application Form  Apr 2 2017
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
  View Form
 Directorship Application Form  Apr 2 2017
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
  View Form
 Kushuge Record Form  Apr 2 2017
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
  View Form
 Kushuge Record Form-Word File  Apr 2 2017
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
  View Form
 Board Profile and Candidacy Guideline  Apr 2 2017
ބޯޑު ޕްރޮފައިލް އެންޑް ކެނޑިޑަސީ ގައިޑްލައިން
  View Guideline