AGM Notice 2016  May 9 2017
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 2016
  View Announcement
 Directorship Notice  Apr 2 2017
ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
  View Announcement
 Dividend Proposed for 2016  Apr 19 2017
އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ކުންފުނީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބަހަން ހުށަހަޅާ ޑިވިޑެންޑް
  View Announcement
 Information on Public Shareholder candidates standing for election at AGM  May 9 2017
ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
  View Announcement
 Last share registration date for AGM 2016  Apr 12 2017
އޭޖީއެމް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް
  View Announcement
 Publishing Minutes 2015  Apr 12 2017
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015 ގެ ޔައުމިއްޔާ
  View Announcement
 Registration Extension  May 24 2017
ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުން
  View Announcement
 Shareholder Guideline 2016  May 9 2017
ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2016
  View Announcement
 AGM Minutes 2015  Apr 13 2017
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015 ގެ ޔައުމިއްޔާ
  View Document
 Annual Report 2016  May 15 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016
  View Document
 Shareholder Guideline 2016  May 9 2017
ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2016
  View Document
 Shareholder Guideline 2016 Dhivehi  May 15 2017
ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2016
  View Document
 Directorship Application Form  Apr 2 2017
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
  View Form
 Directorship Application Form  Apr 2 2017
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
  View Form
 Kushuge Record Form  Apr 2 2017
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
  View Form
 Kushuge Record Form-Word File  Apr 2 2017
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
  View Form
 Proxy Revocation Form  May 9 2017
ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
  View Form
 Registration Form for Annual General Meeting 2016  May 9 2017
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2016 އަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
  View Form
 Board Profile and Candidacy Guideline  Apr 2 2017
ބޯޑު ޕްރޮފައިލް އެންޑް ކެނޑިޑަސީ ގައިޑްލައިން
  View Guideline