Corporate Maldives Gold 100 Gala

STO is a proud recipient of Corporate Maldives Gold 100 award presented to the 100 leading business entities in the Maldives.
  View Gallery        Feb 21 2017

Closing of Chocolate Fest promotion

Lucky draw winners of STO Supermart's Chocolate Fest was chosen last night. At an event held at STO Supermart, draws were taken by STO's General Manager, Fathimath Ashan and the partners of Chocolate Fest.
  View Gallery        Feb 20 2017

MOU signing between MACI & PSM

STO's MD Shaheer signed MOU on PSM tele-broadcasting a special programme on the Construction Industry. MACI signed the MOU with STO, Allied Insurance and Ooredoo.
  View Gallery        Feb 18 2017

Youth Career Expo 2017

STO took part in the Youth Career Expo 2017 which was held at Rehendhi School, Hulhumale on 18th February 2017.
  View Gallery        Feb 18 2017

MOU Signing between STO and Asandha

Agreement signing with Aasandha company on STO providing medical equipment to Hulhumale' Hospital.
  View Gallery        Feb 12 2017

Launching of "Hama Hitachi" AC Promotion

- އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއިން ވިއްކާ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ އޭސީ އަގުހެޔޮކޮށް "ހަމަ ހިޓާޗީ" ނަމުގައި 6 މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮމޯޝަންއެއް މިއަދު ފައްޓައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް އައުޓްލެޓްސް ގައި މިޕްރޮމޯޝަން އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. ހަމަ މިޔާއެކު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑް އެންބެސެޑާރއަކަށް އަލީ އަޝްފާގް ހަމަޖައްސާފައިއެވެ.
  View Gallery        Feb 12 2017

Ali Ashfaq as Hitachi Brand Ambassador!

ެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއިން ވިއްކާ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަނގަޑޭ) ހަމަޖައްސަައިފިއެވެ. މިއަދު އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އަލީ އަޝްފާޤް ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
  View Gallery        Feb 9 2017

Launching of Chocolate Fest Promotion

ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް އިން ޗޮކްލެޓްފެސްޓުގެ ނަމުގައި ޕޮރޮޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ފެބުރުއަރީ 09 އިން 20 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޕޮރޮމޯޝަންގައި ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޗޮކްލެޓުން ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  View Gallery        Feb 8 2017

Celebrating 1st Anniversary of Rasfannu Opening

STO MD and Management took part in the function held to celebrate 1st Anniversary of Rasfannu opening.
  View Gallery        Feb 8 2017

STO's Management met with the differently abled staff of STO.

STO's Managing Director Ahmed Shaheer & Managment met with the differently abled STO staff and their parents today. #STOCares
  View Gallery        Feb 6 2017

Awareness session conducted by Ministry of Gender

Awareness session conducted by Ministry of Gender on providing an inclusive work environment for people with disabilities. #StoCares
  View Gallery        Feb 6 2017

STO Management meet recently employed STO staff with special needs

STO's Managing Director Ahmed Shaheer & Managment meet recently employed STO staff with special needs and their parents today.
  View Gallery        Jan 31 2017

STO offers jobs to people with Special Needs.

STO is proud to be among the companies that jointly provided 157 jobs today to people with special needs.
  View Gallery        Jan 30 2017

STO signed sponsorship agreement with Care Society MV today.

ކެއަރ ސޮސައިޓީން ހިންގާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ސެންޓަރުގެ އެއް އަހަަރު ދުވަހުގެ ކުލި އެސްޓީއޯއިން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުޞްލިޙް މަސީޙް އެވެ. ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ޝިޔާނާ ޝަމީމް އެވެ.
  View Gallery        Jan 25 2017

STO Construction Materials is the Material Sponsor of Hi'varu Challenge

STO Construction Materials is the Material Sponsor of Hi'varu Challenge 2017 which is a local reality fitness tv show organized by Turning Stones
  View Gallery        Jan 25 2017

STO Home Improvement Kickoff Sale 2017

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްގައި އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓް އާއި އިނާމު ތަކަކާއެކު ކިކްއޯފް ސޭލް 2017ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޯމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 18 ޖެނުއަރީ އިން 18 ފެބްރުއަރީ 2017ގެ ނިއަލަށް އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްގައެވެ.
  View Gallery        Jan 23 2017

STO Supermart Juice Fest Promotion

- އެސްޓީއޯ ސުޕަރަމާޓްއިން އިން ޖޫސް ފެސްޓް ނަމުގައި ފުރުޓް ޖޫހަށް ހާއްސަ ޕޮރޮޮމޯޝަނެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާގޮަތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 15އިން 28އަށެވެ. މި ޕޮރޮމޯޝަންގައި އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓްއިން ބައްލަވައިގަންނަވަން ހުންނާނެ ޖޫސްެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޔޫ ސްޓޯރުގެ ލެކްނޯރ، ދަބެރީ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސްގެ ޖޫސްބްރޭންޑް، ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސެރެސް، ބިޒްފޯ މޯލްޑިވްސްގެ ގެ ހޮލިންގަރ، ހެޕީމާރކެޓް ގެ ހެޕީޑޭ، ޔޫރޯސްޓޯރުގެ ގްރެނިނީ އަދި އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓްގެ ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ އަލްސަބާ އަދި ރޯޑްސް، ފަދަ އެތައް ބްރޭންޑްތަކެއްގެ ޖޫސް ހިމެނެއެވެ.
  View Gallery        Jan 14 2017

STO and Ministry of Health signs agreement on Staff Sponsor for Home for Special Needs, K.Guraidhoo.

STO and Ministry of Health signs agreement on Staff Sponsor for Home for Special Needs, K.Guraidhoo. Managing Director Mr. Ahmed Shaheer signed agreement on behalf of STO while Minister of Health, Mr. Abdulla Nazim Ibrahim signed the agreement on behalf of the ministry.
  View Gallery        Jan 10 2017

STO celebrating 52 years of service

އެސްޓީއޯގެ 52ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެސްމްބްލީއެއް ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ.
  View Gallery        Dec 20 2016

STO handovers Recycle Dustbins to Ministry of Environment and Energy

އެސްޓީއޯ އިން މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް 20 ޑަސްބިން އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ
  View Gallery        Dec 17 2016

STO staff support violence against Women and Girls

STO management and staff take part in 16 days of activism against gender based violence.
  View Gallery        Dec 6 2016

STO Home Improvement Bashi Mubaraaiy 2016 closing ceremony

Hulhumale Women's Sports is the champions of STO Home Improvement Bashi Mubaaraiy 2016! Team Vidhuvaru Machchan goalhi and Hulhumale Women's Sports played in the finals of STO Home Improvement Bashi Mubaraiy 2016. The Chief Guest of the final match was First Lady, Madam Fathimath Ibrahim.
  View Gallery        Nov 28 2016

MOU signing between STO and National Drug Agency

އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ހަފްލާއެއްގައި އެސްޓީއޯ އާއި ނެޝިނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ސޮއި ކުރެވުނު އެމްއޯޔޫ އަކީ އެންޑީއޭ އިން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
  View Gallery        Nov 26 2016

Celebrating STO's past 3 years of Achievement

އެސްޓީއޯއިން މި ފާއިތުވި 3 އަހަރު ދުވަހު ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަސްފަންނުގައި 25 ނޮވެމްބަރ 2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ހަފްލާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
  View Gallery        Nov 26 2016