Times are stated in Maldives Time, MVT (GMT +5)


TENDER FOR

 Tender Notice - Unloading at Gn. Fuahmulak
އެސްޓީއޯ ޏ. ފުވައްމުލަކު ފިހާރައަށް ގެންދާ މުދާ ބޯޓުތަކުން ބާލައިގެން ގެންގޮސް ގުދަންކޮށްދިނުން

 60-ADM/2017/138

 May 27 2017

  View Tender Announcement
 Registration Deadline:    (6/4/2017 11:00:00 AM)

 Information Session:    (6/6/2017 1:30:00 PM)

 Tender Submission:    (6/20/2017 1:30:00 PM)

TENDER FOR

 Provide Catering Service for STO Events
ކޭޓަރިންގ ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 60-ADM/2017/136

 May 27 2017

  View Tender Announcement
 Registration Deadline:    (6/4/2017 11:00:00 AM)

 Information Session:    (6/5/2017 11:30:00 AM)

 Tender Submission:    (6/19/2017 1:30:00 PM)

TENDER FOR

 Security Service for Umar Shopping Arcade
އެސްޓީއޯ އުމަރު ޝޮޕިންގ އާކޭޑްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 60-ADM/2017/132

 May 23 2017

  View Tender Announcement
 Registration Deadline:    (5/30/2017 9:00:00 AM)

 Information Session:    (5/31/2017 2:30:00 PM)

 Tender Submission:    (6/11/2017 2:30:00 PM)

TENDER FOR

 Hiring a party to recruit foreign Staff
އެސްޓީއޯ ޕލކއަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުން

 60-ADM/2017/130

 May 23 2017

  View Tender Announcement
 Registration Deadline:    (5/28/2017 9:00:00 AM)

 Information Session:    (5/29/2017 9:00:00 AM)

 Tender Submission:    (6/11/2017 9:00:00 AM)

TENDER FOR

 Tender Notice - Supply Water to STO Vessels
އެސްޓީއޯގެ އުޅަނދުތަކަށާއި އަދި އެސްޓީއޯއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކަށް ފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެ

 60-ADM/2017/126

 May 16 2017

  View Tender Announcement
  View RFP Document
 Registration Deadline:    (5/21/2017 11:00:00 AM)

 Tender Submission:    (6/1/2017 11:00:00 AM)

TENDER FOR

 Trade Center Cleaning
އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 60-ADM/2017/127

 May 18 2017

  View Tender Announcement
 Registration Deadline:    (5/24/2017 10:00:00 AM)

 Information Session:    (5/25/2017 9:00:00 AM)

 Tender Submission:    (5/30/2017 9:00:00 AM)

TENDER FOR

 Tender Notice - Umar Shopping Arcade Cleanig
އެސްޓީއޯ އުމަރު ޝޮޕިންގ އާކޭޑް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 60-ADM/2017/128

 May 18 2017

  View Tender Announcement
 Registration Deadline:    (5/24/2017 10:00:00 AM)

 Information Session:    (5/25/2017 9:00:00 AM)

 Tender Submission:    (5/30/2017 9:00:00 AM)
 Tender for installation & after sales service of AC's sold from STO Ga. Villingili Shop  60-ADM/2016/176
  View Tender Announcement  Jul 17 2016
 Tender Notice - Unloading at S. Hulhumeedhoo  60-ADM/2016/184
  View Tender Announcement  Jul 21 2016
 Tender Notice - Unloading at S. Hithadhoo  60-ADM/2016/185
  View Tender Announcement  Jul 21 2016
 Tender Notice - Servicing and Maintenance of Fire alarms systems in STO Buildings (Male' Region)  60-ADM/2016/183
  View Tender Announcement  Jul 21 2016
 Male' west coast harbour Food Court - Civil and Finishing works  60-ADM/2016/187
  View Tender Announcement  Jul 21 2016
 Hiring a vessel to transfer construction materials to Male' to Thilafushi  60-ADM/2016/186
  View Tender Announcement  Jul 21 2016
 Tender Notice - Unloading at Ha. Hoarafushi  60-ADM/2016/190
  View Tender Announcement  Aug 1 2016
 Tender Notice - Unloading at L. Fonadhoo  60-ADM/2016/195
  View Tender Announcement  Aug 3 2016
 Tender Notice - AC Installation at Gn. Fuahmulak  60-ADM/2016/200
  View Tender Announcement  Aug 10 2016
 Tender Notice - Unloading at Ha. Hoarafushi  60-ADM/2016/203
  View Tender Announcement  Aug 17 2016
 Tender Notice - AC installation and After Sales Service at STO Ga. Villingili Shop  60-ADM/2016/204
  View Tender Announcement  Aug 17 2016
 Tender Notice - Unloading at Hulhumeedhoo  60-ADM/2016/213
  View Tender Announcement  Aug 29 2016
 Tender Notice - AC installation and After Sales Service at Hdh. Kulhudhuffushi  60-ADM/2016/214
  View Tender Announcement  Aug 29 2016
 Tender for installation & after sales service of AC's sold from STO Kulhudhuffushi Shop  60-ADM/2016/220
  View Tender Announcement  Sep 8 2016
 Tender Notice - Hiring an unloading party to clear and deliver Staple Food from Hulhumale' port to STO hulhumale' godown  60-ADM/2016/219
  View Tender Announcement  Sep 8 2016
 Tender Notice - Hiring a vessel to transfer goods to STO regional outlets  60-ADM/2016/227
  View Tender Announcement  Sep 17 2016
 Tender Notice - Hire a party to supply water to STO vessel  60-ADM/2016/228
  View Tender Announcement  Sep 17 2016
 Tender Notice - AC installation and After Sales Service at Hdh. Kulhudhuffushi  60-ADM/2016/230
  View Tender Announcement  Sep 29 2016
 Tender Notice - Unloading at Ha. Hoarafushi  60-ADM/2016/235
  View Tender Announcement  Oct 9 2016
 Tender Notice - Unloading at Hulhumeedhoo  60-ADM/2016/237
  View Tender Announcement  Oct 11 2016
 Refilling and Servicing Fire Extinguishers of all STO premises  60-ADM/2016/244
  View Tender Announcement  Oct 16 2016
 Tender Notice - Unloading at S. Hithadhoo  60-ADM/2016/240
  View Tender Announcement  Oct 18 2016
 Tender Notice - Goods delivery to STO Regional outlets  60-ADM/2016/241
  View Tender Announcement  Oct 18 2016
 Tender Notice - AC Installation and After Sales service at Ga. Villingili  60-ADM/2016/243
  View Tender Announcement  Oct 26 2016
 Tender Notice - AC installation and After Sales Service at STO Fuvamulak Dhop  60-ADM/2016/247
  View Tender Announcement  Oct 26 2016
 Tender Notice - Unloading at K. Villimale'  60-ADM/2016/250
  View Tender Announcement  Nov 1 2016
 Tender Notice - Supplying water to vessels  60-ADM/2016/254
  View Tender Announcement  Nov 1 2016
 Tender Notice - Hiring an unloading party to clear and deliver Goods from Hulhumale' port to STO hulhumale' godown  60-ADM/2016/257
  View Tender Announcement  Nov 1 2016
 Tender Notice - Hiring a vessel to transfer goods to STO regional outlets  60-ADM/2016/255
  View Tender Announcement  Nov 1 2016
 Tender Notice - Unloading at S. Hulhumeedhoo  60-ADM/2016/258
  View Tender Announcement  Nov 2 2016
 Ambient Scenting Service for STO Home Improvement  60-ADM/2016/267
  View Tender Announcement  Nov 17 2016
 Tender Notice - Purchase a Clean Petroleum Product Tanker  60-ADM/2016/270
  View Tender Announcement  Nov 19 2016
 Tender Notice - Hire a party to install AC sold at Home Improvement  60-ADM/2016/271
  View Tender Announcement  Nov 22 2016
 Tender Notice - Leasing land for cafe development at Trade Center  60-ADM/2016/283
  View Tender Announcement  Dec 14 2016
 Tender Notice - Leasing Umar Shopping Arcade Terrace for cafe/Restaurant Development  60-ADM/2016/287
  View Tender Announcement  Dec 14 2016
 Tender Notice - Purchase a Clean Petroleum Product Tanker  60-ADM/2017/3
  View Tender Announcement  Nov 19 2016
 Tender Notice - Concrete flooring of STO main Warehouse at S. Hithadhoo  60-ADM/2017/19
  View Tender Announcement  Jan 25 2017
 Hiring a party to dispose garbages from STO outlets  60 -ADM/2017/28
  View Tender Announcement  Feb 2 2017
 Supply of Vehicle  60-ADM/2017/30
  View Tender Announcement  Feb 6 2017
 Supply of Uniforms  60-ADM/2017/36
  View Tender Announcement  Feb 13 2017
 Tender Notice - Unloading at Ga. Villingli  60-ADM/2017/51
  View Tender Announcement  Feb 27 2017
 Supply of Uniforms  60-ADM/2017/44
  View Tender Announcement  Feb 13 2017
 STO IGMH Pharmcy Renovation  60-ADM/2017/43
  View Tender Announcement  Feb 27 2017
 Supply of Vehicle  60-ADM/2017/53
  View Tender Announcement  Feb 6 2017
 Tender Notice - Catering Service  60-ADM/2017/59
  View Tender Announcement  Mar 6 2017
 Construction of STO Electronics Showroom Office  60-ADM/2017/83
  View Tender Announcement  Apr 10 2017
 Tender Notice - STO IGMH Pharmacy Renovation  60-ADM/2017/106
  View Tender Announcement  Apr 25 2017
 Tender Notice - Aifaanu Building Cleaning  60-ADM/2017/110
  View Tender Announcement  Apr 30 2017
 Trade Center Cleaning  60-ADM/2017/116
  View Tender Announcement  May 10 2017
 Supply local food to STO Supermart  60-ADM/2017/117
  View Tender Announcement  May 10 2017