Annual General Meeting 2016

Annoucements | Documents | Forms | Press Releases | Guidelines

Announcements


AGM Notice 2016 May 9 2017

View Announcement އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 2016
Directorship Notice Apr 2 2017

View Announcement ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
Dividend Proposed for 2016 Apr 19 2017

View Announcement އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ކުންފުނީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބަހަން ހުށަހަޅާ ޑިވިޑެންޑް
Information on Public Shareholder candidates standing for election at AGM May 9 2017

View Announcement ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
Last share registration date for AGM 2016 Apr 12 2017

View Announcement އޭޖީއެމް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް
Publishing Minutes 2015 Apr 12 2017

View Announcement އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015 ގެ ޔައުމިއްޔާ
Registration Extension May 24 2017

View Announcement ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުން
Shareholder Guideline 2016 May 9 2017

View Announcement ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2016

Documents


AGM Minutes 2015 Apr 13 2017

View Document އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015 ގެ ޔައުމިއްޔާ
Annual Report 2016 May 15 2017

View Document އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016
Shareholder Guideline 2016 May 9 2017

View Document ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2016
Shareholder Guideline 2016 Dhivehi May 15 2017

View Document ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2016

Forms


Directorship Application Form Apr 2 2017

View Form ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
Directorship Application Form Apr 2 2017

View Form ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
Kushuge Record Form Apr 2 2017

View Form ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
Kushuge Record Form-Word File Apr 2 2017

View Form ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
Proxy Revocation Form May 9 2017

View Form ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
Registration Form for Annual General Meeting 2016 May 9 2017

View Form އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2016 އަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

Press Releases


Guidelines


Board Profile and Candidacy Guideline Apr 2 2017

View Guideline ބޯޑު ޕްރޮފައިލް އެންޑް ކެނޑިޑަސީ ގައިޑްލައިން

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333