Current Procurement & Tender Events

Times are stated in Maldives Time, MVT (GMT +5)TENDER FOR

  Hiring a vessel to deliver goods to STO regional outlets
އެސްޓީއޯ ފިހާރަތަކަށް ކަނޑުމަގުން މުދާ ގެންގޮސްދިނުމުގެ މަސަައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2018/07

  Jan 16 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (1/22/2018 10:00:00 AM)
  Information Session:   (1/23/2018 1:00:00 PM)
  Tender Submission:   (2/4/2018 1:00:00 PM)

TENDER FOR

  Installation and after sales service of AC's sold at Ga. Villingili Shop
އެސްޓީއޯ ގއ. ވިލިގިނލި ފިހާރައިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިއްކާ އެއަރކޯން އިންސްޓޯލްކުރުމާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  60-ADM/2018/2

  Jan 11 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (1/14/2018 10:00:00 AM)
  Information Session:   (1/15/2018 2:00:00 PM)
  Tender Submission:   (1/25/2018 2:00:00 PM)

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333