Current Procurement & Tender Events

Times are stated in Maldives Time, MVT (GMT +5)TENDER FOR

  Hiring vessels to deliver goods to STO regional outlets
އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތަކަށް ކަނޑުމަގުން މުދާ ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  60-ADM/2018/66

  Mar 11 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (3/18/2018 10:00:00 AM)
  Information Session:   (3/20/2018 3:00:00 PM)
  Tender Submission:   (3/28/2018 3:00:00 PM)

TENDER FOR

  Installations of Air Conditions sold at STO Male' Region Shops
އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތަެއް ހޯދުން

  60-ADM/2018/67

  Mar 12 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (3/15/2018 12:00:00 PM)
  Information Session:   (3/18/2018 3:00:00 PM)
  Tender Submission:   (3/28/2018 3:00:00 PM)

TENDER FOR

  Ambient Scenting Service for STO Home Improvement
އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓްގައި އެމްބިއެންޓް ސެންޓިންގ ޙިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

  60-ADM/2018/60

  Mar 6 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (3/13/2018 9:00:00 AM)
  Information Session:   (3/14/2018 2:00:00 PM)
  Tender Submission:   (3/21/2018 2:00:00 PM)

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333