Annual General Meeting 2017

Annoucements | Documents | Forms | Press Releases | Guidelines

Announcements


Announcement - Dividend 2017.pdf Thursday, June 7, 2018

View Announcement   |   278.52 KB 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ
AGM Notice 2017.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   1.37 MB 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
Request to submit comments and questions to AR 2017.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   353.97 KB އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭ ސުވާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން
Chnages proposed to AOA.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   390.83 KB ހިންގާ ޤަވަޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް
Announcement - Declaration of Dividend.pdf Tuesday, April 24, 2018

View Announcement   |   221.65 KB އަޢުލާން - ބަހަން ހުށަހަޅާ ޑިވިޑަންޑުގެ އަދަދު
Announcement - publishing minutes 2016.pdf Sunday, April 22, 2018

View Announcement   |   336.08 KB އިޢުލާން - 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާ
Announcement -Books close date for AGM 2017.pdf Thursday, April 19, 2018

View Announcement   |   321.5 KB އިޢުލާން - 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ބުކްސް ކްލޯޒްކުރާ ތާރީޚް
Announcement - AOA discussion meeting.pdf Wednesday, March 21, 2018

View Announcement   |   106.12 KB އިޢުލާން - ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކާގުޅޭގޮތުން ޙިއްޞާދާރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން
Announcement - extension to submit comments to AOA.pdf Sunday, March 4, 2018

View Announcement   |   124.82 KB އިޢުލާން - ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
Directorship Notice.pdf Sunday, March 4, 2018

View Announcement   |   174.24 KB އިޢުލާން - ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން
Announcement - request to comment to proposed changes to AOA.pdf Sunday, February 18, 2018

View Announcement   |   121.82 KB އިޢުލާން - ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކަށް ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުން

Documents


Annual Report 2017.pdf Thursday, May 24, 2018

View Announcement   |   6.75 MB އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017
Changes proposed to AOA.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   106.37 KB ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް
AGM 2016 Minutes.pdf Sunday, April 22, 2018

View Announcement   |   1.83 MB 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
Board Candidacy Policy.pdf Monday, March 12, 2018

View Announcement   |   1.09 MB ބޯޑު ކެނޑިޑަސީ ޕޮލިސީ
Changes proposed to AOA.pdf Sunday, February 18, 2018

View Announcement   |   142.65 KB ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތައް

Forms


Proxy Revocation Form.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   104.16 KB ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ފޯމް
Registration Form for Annual General Meeting 2017.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   110.3 KB އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2017 އަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
Directorship Application Form.docx Sunday, March 4, 2018

View Announcement   |   276.63 KB ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
Kushuge Record Form.docx Sunday, March 4, 2018

View Announcement   |   277.46 KB ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
Kushuge Record Form.pdf Sunday, March 4, 2018

View Announcement   |   146.43 KB ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
Directorship Application Form.pdf Sunday, March 4, 2018

View Announcement   |   147.8 KB ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 

Guidelines


Shareholders Guide 2017.pdf Tuesday, May 8, 2018

View Announcement   |   3.28 MB ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2017

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333