Annual General Meeting 2022

Annoucements | Documents | Forms | Press Releases | Guidelines

Announcements


Announcement - Regarding dividend deposit Thursday, June 1, 2023

View Announcement   |   236.81 KB އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ދޫކުރުމާބެހޭ
AGM Notice 2022 Monday, May 15, 2023

View Announcement   |   1.23 MB އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް
Information on individuals representing public shareholders for election at upcoming AGM Thursday, May 4, 2023

View Announcement   |   272.08 KB 2024-2023 ވަނަ އަހަރަށް، އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
Announcement regarding publication of Annual Report 2022 Sunday, April 30, 2023

View Announcement   |   206.53 KB 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ޕަބްލިޝްކުރުމާއި ގުޅޭ
Announcement - Publishing minutes of AGM 2021 Friday, April 28, 2023

View Announcement   |   202.52 KB އިޢުލާން - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާ
Announcement - Declaration of Dividend.pdf Thursday, April 27, 2023

View Announcement   |   199.12 KB ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބަހަން ހުށަހަޅާ ހިއްސާގެ ފައިދާ
Announcement Book close date for AGM 2020 Monday, April 3, 2023

View Announcement   |   276.84 KB 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ރެކޯޑް ނަގާ ތާރީޚް
Announcement on Directorship Application for 2023-2024 Saturday, April 1, 2023

View Announcement   |   168.58 KB 2023-2024 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

Documents


AGM 2022 Decisions.pdf Thursday, June 1, 2023

View Announcement   |   152.13 KB 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް
Annual report 2022 Sunday, April 30, 2023

View Announcement   |   3.47 MB އަހަރީ ރިޕޯޓް 2022
STO Audited Financials 2022 Sunday, April 30, 2023

View Announcement   |   13.11 MB އެސްޓީއޯ އޮޑިޓެޑް ފައިނޭންޝަލްސް 2022
AGM Minutes 2021.pdf Friday, April 28, 2023

View Announcement   |   2.36 MB 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

Forms


Proxy Revocation Form Monday, May 15, 2023

View Announcement   |   142.84 KB ޕްރޮކްސީ ބާތިލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
Record Form Saturday, April 1, 2023

View Announcement   |   210.1 KB ރެކޯޑް ފޯމް
Board Director Application Form Saturday, April 1, 2023

View Announcement   |   204.14 KB ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 

Guidelines


CG Code of CMDA Saturday, April 1, 2023

View Announcement   |   305.44 KB ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ސީޖީ ކޯޑް
Board Candidacy Guideline Friday, March 31, 2023

View Announcement   |   377.41 KB ބޯޑު ކެނޑިޑަސީ ގައިޑްލައިން
Fit and Proper Guideline of CMDA Friday, March 31, 2023

View Announcement   |   140.47 KB ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ގެ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ގައިޑްލައިން

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Kanbaa Aisa Rani Hingun, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: 1422
Email: [email protected]