Online Services

Check Prescription Status

Online Prescription Submission 
Patient
 
 
Requester
 
 
Request Type
 
 
Preferred Pickup Location

Please choose multiple files.   Files should be (images jpg, jpeg, png only)

 
 
 

 

އައު ބޭސް ސިޓީ

 1. ބޭސް ސިޓީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ
 2. އަތުންލިޔެފައިވާ ބޭސް ސިޓީ ހުށައަޅާއިރު ބަލި މީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
 3. ބޭސް ސިޓީ ލިޔުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 4. މިފަދަ ބޭސް ސިޓީތަށް ފާމަސީއިން 4 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޕެކްކޮށް ބަލާ އައުމަށް ގުޅާނެއެވެެ

ދިގު މުއްދަތައް ބޭސްނަންގަވާ ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުވަތަ ބޭސް ރީފިލް ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް

 1. ބޭސް ސިޓީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ
 2. އަތުންލިޔެފައިވާ ބޭސް ސިޓީ ހުށައަޅާއިރު ބަލި މީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
 3. ކުރިން ބޭސްނަގައިފައިވާ ބޭސް ސިޓީ އަކަށް ބޭސް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ އެންމެފަހުން ބޭސްނަގާފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 75 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެއީ ބޭސް ހުސްވާން 15 ދުވަހަށް ވީމައެވެ
 4. ބޭސް ސިޓީ އަކީ ދިގުމުއްދަތައް ފަރުވާކުރާ ބައްޔަކައް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަކަށް ވާނަވާނެއެވެ
 5. މިއުސޫލުގެ ދަށުން ކުރީގެ ބޭސް ސިޓީއަށް ދެވަނަފަހަރަށް ދޫކުރެވޭނީ ދިގުމުއްދަތަށް ކާންޖެހޭ ބޭސް އެކަނި، ބޭސް ސީޓީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބޭސް މިއުސޫލުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ
 6. އާސަންދައިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ހޮސްޕީޓަލް އަދި ކްލިނިކް ތަކުން ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 7. ބެސް ސިޓީ ލިޔެދީފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަސް ނުވާ ،އެންމެފަހުން ބޭސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސްސިޓީ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 8. އާސަންދަ ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ލިޔެދީފައިވާ ބޭސް ސިޓީއެއްނަމަ، 6 މަސް ދުވަސް ވުނާ އެންމެ ފަހުގެ ބޭސް ސިޓީ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 9. މިފަދަ ބޭސް ސިޓީތަށް ފާމަސީއިން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޕެކްކޮށް ބަލާ އައުމަށް ގުޅާނެއެވެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނަނަން ބޭސް ގެނަން އެދިލައްވާއިރު ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް

 1. ބޭސް ސިޓީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ވާންވާއެވެ
 2. ބޭސް ސިޓީ ހުށައަޅާއިރު ބަލި މީހާގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
 3. ބޭސް ސިޓީ ލިޔުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 2 މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 4. 3 މަސްދުވަހައް ވުރެ ގިނަ ދުވަހައް ބޭސް ލިޔެފައިވާނަމަ ބަލިމީހާގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް ބޭނުންވާނެއެވެ
 5. ބޭރުން ގެންނަން ހުށައަޅާ ބޭސް ފާމަސީއަށް ލިބުމުން ހުށައެޅުއްވި ފަރާތައް ގުޅާނެއެވެ
 6. ބޭރުން ބޭސްގެނެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނި ހުށައަޅާ ތާރިޚުން ފެށިގެން 3 ނުވަތަ 8 ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްގައެވެ

Live/New prescription

 1. Prescription requirement should meet
 2. Handwritten prescription should be submitted with both sides of patient’s ID card
 3. Date of submission should not exceed 1 month from perception date
 4. Pharmacy will attend live/new prescriptions within 4 hours and will be informed to pick up from pharmacy

Refilling of medicine for term/ chronic illness

 1. Prescription requirement should meet
 2. Handwritten prescription should be submitted with both sides of patient’s ID card
 3. Patients are eligible for refill after 75 days (last 15 days of 3-month cycle) from last dispense date
 4. Prescription should be issued for a diagnosed long-term illness
 5. Refill eligibility is for continued long term medication only, not other medicine prescribed
 6. Prescription should be issued from Aasandha approved health facility
 7. Validity local prescription should not exceed 3 months
 8. Validity foreign prescription should not exceed 6 months
 9. Pharmacy will attend within 48 hours and will be informed to pick up from pharmacy

Request to import specialty medicine from abroad

 1. Prescription requirement should meet
 2. Both sides of patient’s ID card
 3. Prescription validity should be within 2 months from prescription date
 4. If prescription is for above 3 months patients medical records should be submitted
 5. Pharmacy will contact once sourced from abroad
 6. Estimated time to import such medicine is approximately 3 to 8 weeks
 

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: 1422
Email: info@sto.mv