Online Services

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 
ކެންޑިޑޭޓްއާއިބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
 
 
އެސްޓީއޯގައިވާ ޙިއްޞާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 
 
ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: (މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ ހިމެނޭގޮތަށް ފާއިތުވި 5 އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު)
މުއްދަތު ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި ތަން ވަޒީފާ
 
 
ކެނޑިޑޭޓްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު – މިބައިގާ ލިޔުއްވާނީ ހަމައެކަނި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުން މަތީގެ ސަނަދުތައް. އެހެނިހެން ސަނަދުތަކާއި އޭގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ފޯމާ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެން.
ތާރީޚް ޔުނިވަރސިޓީ / އިންސްޓިޓިއުޓް ސަނަދު
 
 
ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކެނޑިޑޭޓް ހާޘިލްކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާ: (ވަނަވަރުގައި އެހެނިހެން ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރެއްވުން އެދެން)
ތަޖުރިބާއާއި ޙާޘިލްކުރައްވާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް
 
 
އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުގައި ޑިރެކްޓަރކަން އަދާކުރެއްވުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު: (ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އަދި ލިސްޓްކުރެވިފައިނުވާ ކުންފުނިތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް)
ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މުއްދަތު ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު (ތަމްސީލްކުރައްވަނީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އަދި ބޯޑުގައި އަދާކުރައްވަނީ ކޮން މަޤާމެއްކަން) ޑިރެކްޓަރކަންކުރައްވާ ތަން
 
 
ކެނޑިޑޭޓާމެދު ޤާނޫނީ ނުވަތަ އަޙްލާޤީ ފިޅަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ، އެކަމާއިބެހޭ މަޢޫލޫމާތު
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެގޮތުން، "ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 
 
ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކެނޑިޑޭޓްގެ އާއިލާ މެމްބަރެއް އެސްޓީއޯ ޕލކ ނުވަތަ އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކާއެކު ފާއިތުވި 1 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ މިއިން ކުންފުންޏެއްގައި އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް މިހާރުވެސް އަދި ފާއިތުވި 1 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކުރައްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް.
ކުރި/ކުރާ މުޢާމަލާތް ނުވަތަ އަދާކުރި/ކުރާ ވަޒީފާ މުޢާމަލާތްކުރި/ކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރި/ކުރާ ފަރާތް އަދި އެފަރާތާއި އޮތް ގުޅުން ނަން / ކުންފުނި
 
 
އެސްޓީއޯ ނުވަތަ އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް، ތަނެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސްް މަސައްކަތެއް / ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާނަމަ، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ތަފުސީލު.
 
 
އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނުވަތަ ޙިއްޞާއެއްވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އަދި އެ ތަނެއްގައި އަދާކުރައްވާ މަޤާމާއި ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެން.
ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު އަދާކުރައްވާ މަޤާމު / ހައިސިއްޔަތު ކުންފުނި
 
 
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް
 
 
އިޤްރާރު
 
 

 

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: 1422
Email: info@sto.mv